Bypakka, alternativet og miljøet


Det er en utbredt oppfatning blant enkelte, også i pressen, at for eller mot Bypakke Grenland er det samme som for eller mot klimatiltak. Senest mandag kunne vi lese av lederen i Varden at Tore Svarverud antyder dette, og samme dag stod et innlegg signert Jan B. Rønhaug på trykk der også han antydet dette. Tidligere har vi også hørt politikere og diverse miljøorganisasjoner hevde det samme.

Men slik er det så absolutt ikke. Vi har lenge hevdet at bypakka ikke vil ha innvirkning på miljøet hverken den eller andre veien globalt, til det er Grenland og Norge for lite. Svenskene regnet på størrelsen av bilparken sin i forbindelse med bomringen i Göteborg og kom frem til at Sveriges totale bilpark utgjorde noe sånt som 0,7 prosent av verdens bilpark. Norges er med andre ord enda mindre, for ikke snakke om Grenlands.

Når det kommer til lokale utslipp, som er noe vi faktisk kan gjøre noe med, mener vi at alle tiltakene som ligger i bypakka vil kun forverre disse. Grunnen er enkel. En bil som står i kø, forurenser mer enn en bil som ikke gjør det. Bypakka skal ikke redusere dagens trafikkmengde, men få den forventede trafikkøkningen i årene fremover over på kollektiv, gange og sykkel. Dette samtidig med at kommunene ønsker minst 19.000 nye innbyggere i Grenland de neste årene. Ingen tror vel at disse ikke vil kjøre bil?

Vår påstand er at de restiktive tiltakene i bypakka kun vil føre til enda lengre køer på det allerede overbelastede veinettet vårt, og dermed forverre situasjonen, stikk i strid med intensjonen.

Vil man virkelig gjøre noe med lokale utslipp, må man bygge ordentlig vei uten hindringer mellom byene våre, slik at trafikken flyter. Sintef har utarbeidet en rapport som tydelig viser at dersom man erstatter en sterkt trafikkert, men brukbar tofeltsvei med hindringer, som for eksempel Porsgrunnsveien, med en firefelts vei av motorveistandard, slik vi foreslår, vil utslippsreduksjonen være formidabel. NOx-utslippene reduseres med 61 prosent, CO-utslippene med 48 prosent og CO2-uslippene vil reduseres med 26 prosent.

For å få samme effekt uten å bygge nye vei må man redusere dagens trafikk med mellom 25-50 prosent (ref. Tore Knutsen, Sintef), noe Bypakke Grenland ikke engang vil være i nærheten av å få til.

Samme Sintef-rapport slår også fast at nyskapt trafikk som følge av den nye veien vil være så liten at den er neglisjerbar. Veien vil få stor trafikk, men dette hentes fra dagens veinett, som vil ligge igjen som gode lokalveier der kollektivtraséer og gang- og sykkelveier kan bygges. Hvis man i tillegg til ny vei også innfører landstrøm i havnene våre, vil utlippene lokalt reduseres drastisk.

Dårlig fremkommelighet med lange køer er ikke et godt virkemiddel verken for miljø, klima, sikkerhet eller transporteffektivitet. Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser.

Det er dette vi som er mot bypakka jobber for å få til. Er det å være miljøfiendtlig? Eller skal vi heller ukritisk godta et sammensurium av en bypakke satt sammen av politiske kompromisser som i sum hverken er lønnsomt for miljø eller mennesker?

    kommentarer


Bypakka, alternativet og miljøet | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,19 sekunder