Dette er Folkets Bypakke

Siste Nytt

Vi er stolte av å endelig kunne presentere vårt forslag til alternativ Bypakke Grenland. Vi mener dette forslaget vi løse dagens og fremtidens transportutfordringer i Grenland, samtidig som vårt flotte område blir enda mer attraktiv å flytte til for næringsdrivende og nye innbyggere.

Folkets Bypakke er kort fortalt en fremtidsrettet veiløsning som vil sikre god og trygg flyt i grenlandstrafikken for såvel myke som harde trafikanter de neste 150 årene.

Planen baserer seg på tre faser, slik Bypakke Grenland gjør, og følger endel av det som allerede er foreslått i fase to og tre av Bypakke Grenland.
Vi velger også å følge samme traséer som Bypakke Grenland i fase 1, der det faktisk er lagt ny vei inn i planen.
Dette både fordi disse veiene har kommet så langt i planleggingen allerede og fordi de er nødvendige, samtidig som de passer godt inn i helheten.

Men i motsetning til Bypakke Grenland, ser vi at nåværende løsning ikke er fremtidsrettet. Alle nye veier som er foreslått i alle tre faser av bypakke er tofeltsvei dimensjonert for 60 km i timen.
Vi mener at vårt fremtidige veinett må være effektivt og drastisk redusere reisetiden mellom grenlandsbyene.

Folkets Bypakke samsvarer med målene i areal og transportplanen for Grenland (ATP Grenland) og vi har så langt det lar seg gjøre tatt hensyn til jordvernet og eksisterende bebyggelse der eventuelle nye veier vil komme.

 Oversiktskart Folkets Bypakke

I kartet kan du trykke på hver enkelt strekning, og det vil da komme opp en kort forklaring på hva vi ser for oss. Vi vil likevel utdype enkelte av konseptene i kartet litt nærmere her.

(Klikk på kartet for å få opp fullstendig oversikt)

FASE 1:

Firefeltsveier på Moflata og Herkulesområdet:
Her er trafikken så stor at kapasiteten allerede har vært sprengt i flere år. Å utvide Ulefossveien og Telemarksveien frem til Bjørntvedtveien (rundkjøringen ved Skien Bil) fra rundkjøringen ved Elstrømbrua/Bakkane er nødvendig for å ta unna. Selvsagt må også de lysregulerte fotgjengerovergangene erstattes med over- eller undergang.

Århusbrua:
Her har vi lagt inn to alternative traséer for veien som skal lede trafikken fra Gulset til sentrum. Det øverste alternativet er lagt inn for å i en senere fase forbedre adkomsten til fylkesvei 32 og Siljanveien.

«Indre Ring Porsgrunn»:
I dag finnes det ingen egen vei som lett fører trafikken gjennom Porsgrunn. Sverresgate og Storgata er evige korker med masse myke trafikanter og lyskryss som hindrer flyten. For ikke snakke om Lillelvkrysset og Hovengaområdet.
Vi foreslår at man bruker av eksisterende veinett og den planlagte nye veien og skaper en helhetlig gjennomfartsåre gjennom byen. Dette vil sammen med det eksisterende veinettet på vestsiden (sammen med motorveien som vi kommer tilbake til straks) løse de mange veiproblemene det krangles om i Porsgrunn i dag.

Blant annet vil «Indre Porsgrunn Ring» sørge for at trafikken over Porsgrunnsbrua vil gå ned slik at «Shared space»-løsningen for Franklintorget vil bli gjennomførbar.
På Vestsia vil trafikken gå tilsvarende ned, slik at det notoriske PP-krysset ikke lenger vil skape hodebry for befolkningen der. En tredje ting er at når hovedtyngden av trafikken er flyttet over på sentrumsringen og motorveien, vil lange køer skapt av bruåpninger være en saga blott.

 

FASE 2:

Motorveien:
Regjeringen har tatt initiativ til det som kalles Nasjonal motorveiplan. I den forbindelse mener vi det er viktig at Grenland melder seg på.

Vi foreslår firefelts motorvei fra E18 i Porsgrunn til Moflata i Skien. Dette vil bli hovednerven i veisystemet for Grenland i fremtiden. I fase to ender streken midt i flyplassbakken i Skien
Dette fordi på dette stadiet er ikke veien fra Kjørbekk til Skyggestein bygget. Selvsagt kan man endre rekkefølge på ting, men her er vi enige med Bypakke Grenland. Det er andre ting som må prioriteres først. Rv36 mot Ulefoss har tross alt ikke en ÅDT på mer enn 5000.

I flyplassbakken bygges det en rundkjøring der trafikken deles mot Ulefoss og Skien. Det har blitt sagt at en ny vei ikke kan bygges i dette området på grunn av Skien Fritidspark. Vi er selvsagt enige i at det fantastiske anlegget ikke må ødelegges, og har som du ser av kart valgt en trasé helt i utkanten av området for å skåne mest mulig.

Vi har også valgt å gå rundt, ikke under Klyve. Dette for å holde kostnadene lavest mulig, da tunneler er dyre å bygge, og ikke minst å vedlikeholde. Dessuten må veien gå høyt i lendet for at motorveibroen over elven fra Herøya skal bli høy nok til å slippe skipstrafikken under.
En tredje ting er at det blir lettere å lede trafikken til Klyve, Vestsia, Tollnes og Nenset inn på eksisterende veier.

På Herøya må det bygges et kryss omtrent der rundkjøringen ligger i dag. Her skal trafikken til Porsgrunn sentrum og industrien på Herøya og Vold kjøre av og på. Videre vil vi føre veien i tunnel fra Herøya og under Flåtten opp til Stridsklev, og derfra ut til E18.

Vi har tegnet inn et mulig alternativ for hvor motorveien kan møte E18, men da det ennå ikke er bestemt hvor den nye E18 i Porsgrunn skal gå finnes det flere alternativer:

  • Nytt kryss på Moheim og vei derfra bak steinbruddet og opp til Flåtten.

  • Kryss i tunnel på Skjelsvik. I det som heter «konsept 4» for ny E18 er det tegnet inn tunnel fra Moheim til Skjelsvik. Her er det mulig å bygge inn et kryss, enten planfritt eller en stor rundkjøring inne i tunnelen.

 Statens Vegvesen - Konsept 4

I det Statens Vegvesen kaller «konsept 5» vil E18 krysse Eidangerfjorden med bru. Dette alternativet vil være katastrofalt for Grenland, som med det avskjæres fra E18 på grunn av avstand. Alternativene vil i så fall være kryss på Heistad eller Lanner, begge steder langt fra det sentrale Grenland.

 Statens Vegvesen - Konsept 5

 

Siljanveien:
I fase 2 ser vi for oss at ny vei til Siljan bygges. En tunnel som går fra nye Gulsetveien under Rising/Limi og ned til Børsjesjø. Dette ligger også inne i Bypakke Grenland.

 

FASE 3:

Motorveien fullføres helt ned til Moflata i Skien og med ny vei fra Kjørbekk/Rødmyr til Skyggestein.

«Industriveien»:
I følge ATP Grenland skal det satses på enda mer industri rundt Frierfjorden. Det er da viktig med gode ankomstveier. Vi har tegnet inn «Gassveien» i Bamble som allerede har vært planlagt i en mannsalder.
Denne er ikke inne i dagens bypakkeløsning, da Bamble som kjent stemte mot. Vi er derimot ikke like smålige som dagens politikere, og velger å se helheten.
Ved å rette ut de verste partiene på Voldsveien og på Herre, samt bygge ny, rett vei fra Kulltangenbrua mot Skien Havn, vil industrien ha god adkomst til satsningsområdene fra alle retninger.

«Skien Ring»:
Vi har tegnet inn en tunnel tilsvarende den som er tegnet inn i Bypakke Grenlands fase 3. Men vi kan ikke se behovet for den tunnelen, når samme bypakke samtidig vil snevre inn Bøleveien til miljøgate.
Vi trekker streken lenger, og har tegnet inn bru over elven til krysset i enden av Ulefossveien. Denne traséen vil da lette trykket mot Skien over Klosterøya, som utvilsomt vil komme med all utbygging der. Sammen med en ny vei fra Gulset over Farelven, vil dette utgjøre «Skien Ring».

KOLLEKTIVVEIEN:
Folkets Bypakke tenker ikke bare vei, men når våre veier er bygget vil trykket på eksisterende veier nærmest forsvinne. Da har vi muligheter til å lage fantastiske veier tilpasset syklister og gående, og ikke minst flotte korridorer for kollektivtrafikken. Se for deg Porsgrunnsveien som «bussvei» med sykkelvei og gangvei på hver side. Mulighetene er mange.

Vi er heller ikke i mot gangbruene, bussløftet og de andre tiltakene som planlegges i Bypakke Grenland. Det er fantastiske tiltak som utvilsomt vil løfte bymiljøet i Grenland. Men de kommer i feil rekkefølge, og finansieringsmåten er hinsides. Skal bilistene først betale bompenger, ja da skal de få vei for pengene! 

    kommentarer


Dette er Folkets Bypakke | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,59 sekunder