Ensidig nyhetsbrev om Bypakken

Blogg

Bypakke Grenland sendte for litt siden ut et nyhetsbrev, der ble det bla. linket til deres omtale om ringveg.

Oddmunn Hollås har nå skrevet et utfyllende avisinnlegg om dette, som vi også publiserer i sin helhet her.

Ensidig nyhetsbrev om Bypakken

Fikk nylig et ”Nyhetsbrev om Bypakke Grenland” med en nokså ensidig argumentasjon mot ringvegalternativet. Man henviser til Konseptvalgutredningen for vegalternativene (her kalt KVU), men i de seks KVU-heftene er det ikke entydige konklusjoner, noen også selvmotsigende. Så man kan ikke bare ta de konklusjonene som passer til egen filosofi, og overse de andre. Filosofi er jo å uopphørlig stille seg selv kritiske spørsmål. I en så komplisert sak som framtidig infrastruktur for Grenland er det ikke nok å kjøre dataprogrammer, men også vurdere planen i sammenheng med utvikling på kort og lang sikt.
Her er noen konklusjoner som ikke stemmer med ”Nyhetsbrevet”.

Trafikk og økonomi:   
Man henviser til KVU og konkluderer med at det blir så liten trafikk på ringvegen at den ikke vil ha noen praktisk effekt. Men i KVU-heftet ”Transportmodellarbeid og samfunnsøkonomiske beregninger” står det på side 13/14 om ringvegalternativet: ”Det blir store endringer i trafikkbildet. De nye vegforbindelsene (ringvegen) får høye trafikkmengder, og trafikken på hovedvegene parallelt med elva reduseres kraftig. Ny vegforbindelse i vest (ringvegen) får en ÅDT på opp mot 22 000 kjt./døgn.”
Med 22 000 kjt./døgn på ringvegen vil trafikken i bybåndet bli halvert.
Med ringvegen vil det bli knapt en kilometer lenger enn på dagens veger mellom Skien og Porsgrunn, men på grunn av høyere hastighet og uten stopp vil kjøretiden bli minst 5 minutter kortere. Fra Gulset til Porsgrunn blir det ingen forskjell i lengde, og fra Rv36 blir det kortere.  For alle disse, som utgjør en betydelig del av trafikken, vil det bli en fordel med ringvegen.

I ”Nyhetsbrevet” argumenteres det også med at Ringvegen vil bli et kostbart alternativ. I KVU ble ringvegalternativet derimot beregnet å bli ca 400 mill. billigere enn Konsept 3 med tilsvarende tiltak i bybåndet. 
Bypakken er første av tre faser med bommer i 30 år før vedtatt plan (Konsept 3) med all trafikk i bybåndet, er fullført. Totalkostnaden med bom- og rentekostnader kan bli 9,5 milliarder. Enda har man ikke fått vegutløsning for nye, nødvendige næringsarealer, samt å takle en mulig trafikkmengde over Vallermyrene i 2040 på 30 000. Skal dette løses vil regningen lyde på 13,5 milliarder og enda 15 år med bommer.
Hvordan vil man forsvare dette?
Hvorfor opplyste man forøvrig ikke i informasjonsbrosjyren alle fikk, om at Bypakken bare er Fase 1, og at det vil komme to faser til med bommer? 

Miljø:
I ”Nyhetsbrevet” står det:. ”Et annet ofte brukt argument er at en ringveg vil gi en positiv miljøeffekt. For at det skulle stemme måtte man kombinert en ringveg med å gjøre byen nærmest ufremkommelig for bilkjøring, slik at bilistene valgte å la bilen stå. I motsatt falle ville en ringveg føre til økt totaltrafikk og flere kjørte kilometer, antakelig med en større gjennomsnittshastighet enn i dag, og dermed et større CO2-utslipp enn det som blir effekten av tiltakene i Bypakke Grenland.”
KVU sier noe annet. På side 92/93 viser en tabell at utslippet av klimagasser, CO2 m.m. blir redusert mer enn dobbelt så mye med ringvegen i forhold til Konsept 3 med samme restriksjoner for begge alternativene. På ringvegen med jevn hastighet uten stopp for kryss/rundkjøringer bruker man mindre drivstoff selv med høyere hastighet.
Trafikkrestriksjoner er også en del av strategien i de vedtatte planene, bl.a. for å lede trafikken fra østsiden og Klostergata til Elstrømbrua. Hvor mye lenger vil dette bli for mange? Hva med trafikkavviklingen på Myren og Moflata med en beregnet ÅDT i KVU på 30 000 gjennom området allerede i 2020 uten at det er planlagt noen kapasitetsforbedring?
Var det ikke en del av strategien i Bypakken også at man skal la bilen stå?
I KVU side 23 og 37 står det om lokalmiljøet i dag: ”I tillegg til utslipp av klimagasser, fører utslippene fra vegtrafikken til forslumming av bebyggelsen langs de mest belastede vegstrekningene på grunn av støv, støy, luftforurensning og barrierevirkningen av veien.
Samlet bidrar denne miljøbelastningen i dag til lavere attraktivitet for Grenlandsregionen som bolig- og arbeidsmarked.”

På side 84 står det om konsekvenser av Konsept 3:        
”Eksisterende veger som inngår i hovedvegsystemet i konsept 3 vil få økt belastning”.
I heftet ”Transportmodellarbeid og samfunnsøkonomiske beregninger”, side 12, står det om Konsept 3: ”Trafikken gjennom Skien sentrum øker kraftig”.
Miljøet i bybåndet ser altså ut til å bli forverret i den planen man forsvarer.
Man hadde gode intensjoner om lokalmiljø i starten, men det ser ut til å være glemt underveis.
I ”Infrastrukturplan Grenland 2002” (IPG), som var grunnlaget for KVU, står det på side 52:
”Tungtrafikk og store trafikkstrømmer bør legges utenom boligbebyggelse og bymiljøer for å skjerme disse mot støy og lokal forurensning”.

Et annet sitat fra ”Nyhetsbrevet:
”I tillegg vil en ringveg legge beslag på verdifullt areal og føre til utbygging utenfor bybåndet, noe som ikke er bærekraftig over tid.”
Ringvegstraseen legger ikke beslag på noe verdifullt areal. Derimot vil Konsept 3 etter hvert medføre nedbygging av meget verdifulle frilufts- og jordbruksarealer i bybåndet på grunn av mangel på arealer til nyetableringer. Fritidsparken i Skien vil også bli rasert med en veg tvers gjennom.
Det er jo nettopp over tid arealene utenfor bybåndet blir bærekraftig. I 2040 blir det 50 000 nye innbyggere i Grenland etter intensjonene man har. Selv om man skulle finne plass til boliger til alle i bybåndet, hvor skal det bli arealer til nye arbeidsplasser for disse?
På side 52 i IPG konkluderes det også med at man på sikt må vurdere en ringveg.
For øvrig vil Konsept 3 medføre riving av minst 80 boliger, kanskje over 100, mens ringvegalternativet sparer alle.
Dersom hele Bypakken er like dårlig fundamentert som argumentasjonen i dette ”Nyhetsbrevet” kan konsekvensene bli svært negative for Grenland. Ingen vil etablere seg her med få utviklingsmuligheter og bommer over alt i flere tiår.
-Oddmunn Hollås

    kommentarer


Ensidig nyhetsbrev om Bypakken | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,67 sekunder