Hvorfor trekke frem ringvegen igjen?

Kjell Solheim, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, går ut med kraftig kritikk av bypakkemotstand og ringveg i et leserinnlegg forrige uke.

Både vårt svar og det opprinnelige leserinnlegget kan du lese her.

Vi stiller oss undrende til at Statens vegvesen argumenterer mot hva som vel er deres primæroppgave, og nok en gang argumenterer mot en ringveg som ble forkastet allerede i KVU Grenland i 2010.

Leserinnlegget fra Solheim i bunnen av artikkelen.

Hvordan kan du støtte?

Hvorfor argumentere mot en ringvei, Solheim og Statens vegvesen?

Vi undres over hvorfor avdelingsdirektør Kjell Solheim i Statens Vegvesen ser seg nødt til å gå ut med leserinnlegg i både TA og Varden med argumenter mot ringveien som ble foreslått av Fjordnett Grenland som alternativ løsning til Bypakke Grenland. Som han selv skriver, ble dette alternativet grundig utredet og forkastet allerede i konseptvalgutredningen for Bypakke Grenland.

Solheim har helt rett i at dette ringveialternativet ikke vil lette på den tette trafikken i bybåndet. For det første er veiens dimensjon for liten, da den er tegnet inn som kun tofeltsvei der trafikken er størst. For det andre ligger den alt for langt vest til at noen andre enn de som skal frem og tilbake mellom Gulset og Porsgrunn, og de ca. 5 prosentene av trafikken i Grenland som skal fra E18 til Nome og videre mot E134 vil velge den som et reelt alternativ.

Så til punktene der vi er sterkt uenige med Solheim og vegvesenet. Han skriver at tiltakene i Bypakka vil redusere og effektivisere trafikken på dagens veinett i Grenland. Det mener vi ikke er tilfelle. Tiltakene vil derimot gjøre det fordyrende og vanskeligere å kjøre bil i Grenland, men ikke nok til at det store flertallet vil parkere bilen. Dermed vil køene snarere bli lengre og det eneste som er redusert er kapasiteten i veinettet som allerede er sprengt. Allerede i dag går det mer enn 36.000 kjøretøy mellom Skien og Porsgrunn hver dag, med ca. 20.000 på vestsiden og 16.000 på østsiden (trafikken over Klyve kommer i tillegg). Krav til firefeltsvei er 12.000, og det 20 år etter veien er ferdigbygget!

Solheim serverer også floskelen om at nye veier gir mer trafikk. Det medfører ikke riktighet. SINTEF har laget en rapport som viser at om man gjør som Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland foreslår, og erstatter en sterkt trafikkert tofeltsvei med mange hindringer og forskjellige fartsgrenser med en firefelts høykapasitetsvei mellom to byer (som f.eks. Porsgrunnsveien), vil ny trafikk som genereres av denne være så liten at den er neglisjerbar.

Det som derimot skjer er at trafikken på eksisterende veinett vil flytte seg over på den nye veien, slik meningen jo også er, og dermed redusere trafikkmengden på dagens veinett og gi plass til f.eks. bussen.

Solheim mener også at en ny vei vil være ‘svært kostbart’. Vel, de 2,5 milliardene (før overskridelser og uten bomkostnader) som i dag ligger inne i bypakkas første fase skal gå til to små veistumper, sykkelstier, busskur, innsnevringstiltak i veibredden i Bølevegen og Sverresgate, beplantning, gangbruer der ingen går og masse andre (sikkert velmenende, men totalt unyttige) prosjekter. Med disse 2,5 milliardene kunne vi fullført høykapasitetsveien vi foreslår i Folkets Bypakke med tilførselsveier!

Miljøregnestykket til Solheim er også helt feil. Ja, biler som stamper i kø på et dårlig veinett forurenser langt mer enn biler som suser fritt frem på en firefelts vei. Vi har allerede påvist at ny vei ikke gir mer trafikk, og med Folkets Bypakke vil reisetiden mellom byene halveres og vel så det, slik at hvert enkelt kjøretøy har motorene i gang i kortere perioder av gangen.

Det aller viktigste rapporten fra SINTEF viser, er at en firefelts høykapasitetsvei vil redusere klimagassutslippene betraktelig. Erstatter man f.eks. Porsgrunnsveien med en ny vei, vil NOx-utslippene reduseres med 61 prosent, CO-utslippene med 48 prosent og CO2-utslippene med 26 prosent. Om klima- og miljøhensynet virkelig er det viktigste i alt dette, er utvilsomt Bypakke Grenland feil svar.

Hvordan kan du støtte?

Hvis Solheim vil se en løsning som er god, og likefullt sann, oppfordrer vi ham til å ta en titt på hjemmesiden vår, studere kartet og se på videoene vi har laget. Da ser han at løsningen på Grenlands miljø- og trafikkproblemer ikke trenger å være komplisert.

Videoene kan du finne her

For øvrig er vi overrasket over hvor mye øverste ledelse i Statens vegvesen argumenterer mot det som burde være deres primæroppgave. Vi har trodd vegvesenets viktigste samfunnsoppgave er å bygge gode, varige veier som sikrer god fremkommelighet, ikke jobbe for det motsatte.

    kommentarer


Hvorfor trekke frem ringvegen igjen? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,77 sekunder