Vi er også møkka lei av "desinformasjon"

De tre ordførerne går ut og påstår det er feil at trafikken på Bølevegen skal tvinges vekk, og sier de er møkka lei av oss som sier det motsatte.

Javel sier vi, og viser utdragene fra de ulike tekstene tilhørende bypakka som sier det motsatte.

Hedda Foss Five sier til lokalavisene at hun ikke tror det ligger en misforståelse bak "ryktene" om at Bølevegen skal omgjøres til miljøgate med Bypakke Grenland, Øystein Beyer sier han er møkka lei av oss som sprer "desinformasjon" om bypakka og Terje Riis-Johansen sier det ikke er noen skjulte blomsterbed i planene. De vet ikke hvor det stammer fra, sier de.

TA: Avviser ryktene og Varden: – Bølevegen skal fortsatt være en innfartsvei

Vi kan opplyse om at Hedda Foss Five har helt rett; det ligger ingen misforståelse bak våre uttalelser om Bølevegen. Denne "desinformasjonen" finnes i saksdokumentene som omhandler Bypakke Grenland. Hadde Terje Riis-Johansen lest disse, ville han visst hvor det stammer fra. Beplantningen er nemlig ikke skjult, det står svart på hvitt i offentlige saksdokumenter som er tilgjengelig for alle.

Vi har snakket om dette i over et år nå. Ikke bare oss heller. Dette har vært nevnt i flere avisartikler, leserinnlegg og omtale av andre. Her et kun et par eksempler:

En av de første leserinnleggene, signert vararep. til bystyret Thor Arild Bolstad (Frp). Publisert i begge fylkesaviser august i fjor.
Avisomtale av alle prosjektene, Varden 7. juni 2013
Omtale fra "Nei til bomfinansiering i Grenland

Innholdet vi viser under er også bekreftet ved flere henvendelser til informasjonsstaben i Bypakke Grenland. En av de nyeste henvendelsene var i vår da Aksjon Rett E18 gjorde forarbeider for bestilling av den godt kjente rapporten fra Cowi. Den forteller at bypakka vil gi oss lengre reisevei, høyere tidsbruk og lavere kjørefart. Og det er vi altså så heldige at vi skal få betale bompenger for.
Ordfører Øystein Beyer og Trond Ingebretsen (begge Ap) i Porsgrunn har forresten også forsøkt å gå ut med kritikk mot denne rapporten i leserinnlegg denne uken. Både Aksjon Rett E18 og vi har sendt tilsvar på dette, og vil publisere alle tre leserinnlegg her så snart det har stått på trykk i avisene.

Helt fra Bystrategi Grenland (2008), via Mulighetsstudie Grenland (2011) og til rapporten laget av Asplan Viak "Strategi og plan for myke trafikkanter " (2013) har det vært "bred" politisk enighet om innholdet i prosjektene og ønskene som Bypakke Grenland inngår i.

Fra rapporten "Asplan Viak - Strategi og plan for myke trafikkanter ", som inneholder konkrete forslag til tiltak: 

På side 48 i rapporten kan vi lese følgende:

---klipp---
"O02-3 Bølevegen; Rådhuskrysset-Kornsiloen

Det er ønskelig at trafikken skal gå mest mulig på vestsiden av elva. Det er ønskelig at Bølevegen skal få et mer gatepreg, med mer grønt og et sted det kan være bedre å ferdes langs som myk trafikant enn i dag. Det er foreslått bymiljøtiltak i bypakka som beskrevet nedenfor (dette gjelder hele strekningen fra Rådhuskrysset til Borgestad);

Gata er en viktig kollektivakse som tilsier at gatebredden (fra kantstein til kantstein) bør være 7 m. Resterende areal innenfor eiendomsgrensene til gata, disponeres til gående, syklende og til beplantning. 

Holdeplasser for buss utformes som kantsteinsstopp (universelt utformet og med lehus). 

Kanaliseringen i kryss på strekningen vurderes fjernet og kjørebanen innsnevret.

Gang- og sykkelvegen som er etablert på strekningen, beholdes da strekningen også er en viktig skoleveg. Transportsyklisten må benytte kjørebanen. Hovedløsningen for kryssing av kjøreveg for gående er kryssing i plan. Utforming av sentrale gangfelt må vies oppmerksomhet. I denne sammenhengen vurderes redusert fartsgrense på delstrekninger.

På strekningen Rådhusplassen-Kornsiloen (ca. 2100 m) er det begrenset areal til rådighet. Tiltakene her kan være å stramme opp gateprofilen og kryssene. Etablere sammenhengende fortau på vestsida av vegen. Plante trær på frigjort areal og ny belysning. Her bør det i den grad det er mulig, legges opp til tosidig fortau."
---klipp---

Dette var også frem til nylig opplyst på bypakkas egne nettsider. Teksten som omhandler Bølevegen er nå endret. Sidene har også tidligere vært redigert når det har vært fremført sterk kritikk av valgte restriksjoner og tiltak.
Vi har likevel teksten, alt tar vi vare på. Vet jo aldri når det kan komme til nytte...

Om Bølevegen kunne vi inntil nylig lese følgende:
Våre kommentarer/uthevinger i rødt

---klipp---
Fv32 Menstadbrua til Rådhuskrysset, fra veg til gate

Problem

Fv32 Menstadbrua til Rådhuskrysset Som følge av omklassifisering/endret status fra stamveg/ til fylkesveg er det ønske om å avlaste fylkesvegen og få mest mulig av gjennomgangstrafikken overført til Rv36 på vestsida av Skienselva. Fylkesvegen vil likevel være en av de viktigste vegene mellom bysentra og ikke minst være viktig i kollektivsammenheng.

Det er tosidig bebyggelse på store deler av strekningen og behovet for kryssing av kjøreveg er stor.

Tiltakene som foreslås må til sammen føre til at Rv36 vest for elva blir foretrukket rute for gjennomgangstrafikken og særlig tungtrafikken.

Tiltak

Tiltakene er ikke tegnet ut, men man tenker seg at fylkesvegen kan transformeres fra veg til gateprofil. En ser for seg at tiltakene i hovedsak gjennomføres innenfor nåværende eiendomsgrenser. Gaten er og blir en viktig kollektivakse som tilsier at gatebredden (fra kantstein til kantstein) bør være 7 m. Resterende areal innenfor eiendomsgrensene til gaten, disponeres til gående, syklende og til beplantning.

Holdeplasser for buss utformes som kantsteinsstopp (universelt utformet og med lehus).
Her kommer man ikke forbi bussen ved stopp i trang gate.
Kanaliseringen i kryss på strekningen vurderes fjernet og kjørebanen innsnevret.
Her kommer man ikke forbi forankjørende kjøretøy som venter på klar bane for å ta av til venstre.
Transportsyklisten må benytte kjørebanen. Hovedløsningen for kryssing av kjøreveg for gående er
kryssing i plan. Utforming av sentrale gangfelt må vies oppmerksomhet. I denne sammenhengen vurderes redusert fartsgrense på delstrekninger.
Sykkel i vegbanen + fortsatt kryssing for fotgjengere i plan + "sentrale gangfelt" + reduserte fartsgrenser.
Uansett vil ikke snittfarten bli særlig stor om man inkluderer lovt økt frekvens på busstilbudet.

En ser for seg 3 innsatsområder på strekningen:

  • Kryss ved Menstadbrua. Tiltakene her bør være slik at gjennomgangstrafikken (særlig tungtrafikken) ledes over Menstadbrua til Rv36. Dette kan gjøres enten ved fysiske tiltak eller tungtrafikkrestriksjoner (skilting)
  • Strekningen Menstadbrua – Bøleveien 129 (ca 1,1 km). Tiltakene her kan være å stramme opp gateprofilet og kryssene. Etablere sammenhengende fortau på vestsida av vegen. Plante trær på frigjort areal og ny belysning.
  • Strekningen kornsiloen – Rådhuskrysset (ca 2,1 km). Her er det begrenset areal til rådighet. Det legges opp til tilsvarende tiltak som foregående tiltaksstrekning. Her bør det i den grad det er mulig, legges opp til tosidig fortau.
    For begge de to siste punktene nevnes det altså beplantning. Ikke blomster som fylkesordføreren påstår, men altså trær. Arealet burde istedet vært brukt til adskilt sykkelbane. Legg også merke til "tosidig fortau".
    ---klipp---

Teksten med beskrivelsen av tiltakene i Bølevegen på bypakka.no var altså nærmest identisk til den vi finner i bystrategidokumentet.

Mulighetsstudien for Bypakke Grenland fase 1 ble behandlet i kommunene og fylkeskommunen høsten 2011, og administrasjonen ble bedt om gå videre med nødvendig utredningsarbeid. I teksten finner vi følgende: 

---klipp---
"4.6 Miljøtiltak

Det legges opp til å bruke 50 mill. kr til fysiske tiltak som vanskeliggjør høy fart. Dette vil hovedsakelig gjelde sentrumsområdene (Porsgrunn, Skien og Langesund). De fysiske tiltakene går for eksempel ut på å stramme opp veger og gater innenfor eksisterende vegareal og å separere ulike trafikantgrupper. En konsekvens av slike tiltak vil ofte være et mer trivelig bymiljø – særlig for myke trafikanter."
---klipp---

I den famøse informasjonsbrosjyren sendt ut til husstandene i Grenland av fylkeskommunen, beskrives Bølevegen kun slik:

"Menstadbrua til Rådhuskrysset, i Skien. Tilrettelegge for god løsning for syklende.

Det medfører riktighet at det ikke er tatt en konkret avgjørelse av akkurat hvilke tiltak som skal tas i bruk for å oppnå det ønskede målet: Flytte/tvinge gjennomgangstrafikken over til vestveien. Bypakka og vegvesenet har tidligere ved flere anledninger uttalt at alle tiltak for trafikkrestriksjoner som er nødvendige for å tvinge trafikken vekk er å anse som at de ligger i en pott, der ett og ett tiltak skal settes i verk inntil ønsket flytting av trafikk er oppnådd.

I fylkesavisene uttaler ordførerne at utsiktene for Bølevegen ikke er så drastiske som noen tror, at trafikken vil gå omtrent som i dag og at bedriftene langs veien ikke trenger å uroe seg. Hedda Foss Five sier i samme åndedrag at: «Det er viktig å få fram at bypakketiltakene ikke vil være til hinder for de omtrent 30 bedriftene som holder til her, sier hun, og påpeker at det tvert imot skal jobbes for å tilrettelegge næringstrafikken bedre.»  

Vi mener at misforholdet mellom disse uttalelsene og teksten i dokumentene bypakka er tuftet på viser at ordførerne enten lyver, tror velgerne er ignorante eller selv ikke vet hva de selv fronter. I alle tilfeller er det mer enn bekymringsfullt.

 Nå venter vi bare på at Øystein Beyer kan fortelle oss "sannheten" om tiltakene planlagt i Sverresgate i Porsgrunn også...
Fra dokumentene så er dette innledningen:
"Fjerning av svingefelt for å gi plass til planting av trerekker.
Begrensning i biltrafikken i rushtiden må reguleres gjennom skilting og eventuell fysiske tiltak.
Tiltaket vil sannsynligvis kreve erverv av to hus.

Tidligere relevante artikler:
Den store bløffen: Hvor er bypakka?
Den store bløffen: Politiske utspill
Den store bløffen: Fremtiden
Bypakkevrøvl

     
 

Ta en nærmere titt på taklampa til ordføreren, hils på bombetjeningen, se alle de flotte bombodene og selvfølgelig fremtidens næringstransport.

Forstørr og naviger rundt i bildet med å holde musa over. Eller pek med fingeren om du er på mobil.

 
   

    kommentarer


Vi er også møkka lei av "desinformasjon" | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,31 sekunder