Som fanden leser bibelen

Øystein Beyer og Trond Ingebretsen, begge Ap, hadde leserinnlegg på trykk for en uke siden.
Der prøvde de å angripe rapporten fra Cowi, og alle som ikke er enige med de.

Her kan du lese deres innlegg, og selvfølgelig svar fra både Aksjon Rett E18 og oss.

La oss starte med innlegget fra Beyer og Ingebretsen:

Aksjon Rett E18 sitt svar først:

Svar til Beyer og Ingebretsen

I et leserinnlegg i TA den 6. oktober hevder Ap-politikerne Øystein Beyer og Trond Ingebretsen at enkelte simuleringsresultater i den mye omtalte COWI-rapporten må være feil. De skriver at kjøretiden fra Porsgrunn til Skien (rådhusplass til rådhusplass) i tidsrommet 16-17 ikke kan være 12,8 minutter i dagens situasjon. COWI har ikke simulert kjøretid fra Porsgrunn til Skien, men fra Skien til Porsgrunn. Transportmodellen de har benyttet er kalibrert mot målte kjøretider og korrigert for trafikkvekst etter kalibreringstidspunktet. Modellen er forøvrig identisk med den COWI har benyttet i sine simuleringer for Statens Vegvesen så sent som i mai i år.

Ifølge Beyer og Ingebretsen påstås det i COWI-rapporten at kjørelengden fra Skien sentrum til Bølehøgda vil øke med 1 km som følge av trafikale hindringer. Dette er ikke riktig. Økningen i kjørelengde mellom Skien og Porsgrunn skyldes bare i liten grad de hindringene som vurderes i Bøleveien i Fase 1, og som gjør at gjennomgangstrafikken vil foretrekke å kjøre vest for elven. Den store økningen i kjørelengde kommer i Fase 3, der det ifølge konseptvalgutredningen legges opp til miljøprioritert gjennomkjøring i Gunnar Knudsens vei med det resultat at gjennomgangstrafikken henvises til en ny omvei via Håvundveien.

Det er riktig som Beyer og Ingebretsen skriver, at det ennå ikke er vedtatt hvilke hindringer som skal implementeres i Bøleveien. Asplan Viak har i rapporten "Strategi og plan for myke trafikanter" lansert en rekke mulige tiltak, som omfatter redusert fartsgrense, innsnevring av kjørebane, fjerning av busslommer ("kantsteinstopp"), fjerning av venstresvingfelt, og henvisning av transportsyklister til kjørebanen. Målet er ifølge rapporten at "trafikken skal gå mest mulig på vestsiden av elva". Dette ble også forklart i en artikkel i Varden den 7. juni 2013.

Før konsulentoppdraget ble satt ut til COWI, mottok Aksjon Rett E18 en bekreftelse fra Statens Vegvesen på at det fortsatt er ønskelig å flytte gjennomgangstrafikken over til vestsiden av elven. Ettersom det ikke er bestemt hvilke tiltak som skal implementeres i Bøleveien, valgte COWI å modellere hindringene ved å redusere fartsgrensen på den aktuelle strekningen. De reduserte den da tilstrekkelig til at gjennomgangstrafikken valgte å heller kjøre på vestsiden av elven, helt i tråd med Vegvesenets uttalte ønske.

Beyer og Ingebretsen skriver også at motstanderne av Bypakke Grenland bruker COWI-rapporten for hva de måtte kunne presse ut av den. Det er helt riktig observert, og det kommer vi til å fortsette med. I en situasjon der World Economic Forum har konkludert med at Norge har den laveste veikvaliteten i hele den vestlige verden, og at dette går ut over landets konkurranseevne, tror vi det er uheldig å bruke enorme summer på å konstruere trafikale hindringer for folk og næringsliv.

Rune Killie
Aksjon Rett E18

 Folkeaksjonens svar:

Som fanden leser Bibelen...

Øystein Beyer og Trond Ingebretsen tar for seg COWI-rapporten bestilt av Aksjon Rett E18 i et leserinnleg 06. oktober. Rapporten viser at reisetid og reiselengde mellom Skien og Porsgrunn vil øke med Bypakke Grenland. Beyer og Ingebretsen prøver i sitt innlegg å diskreditere denne, enten med vilje, eller så har de bare ikke forstått innholdet.

Kjøreruta mellom byene blir selvsagt ikke lenger av trafikale hindringer slik de to fremstiller det som, men som følge av omveiene lagt inn i de neste fasene av bypakka. I COWI-rapporten er dette i godt forklart i teksten med henvisning til KVU-rapporten i forkant av bypakkevedtakene i fjor, og skulle ikke det være nok er det til og med tegninger som viser de fremtidige traséne. Både Beyer og Ingebretsen bør være fullstendig klar over dette. Eller setter de seg ikke inn i sakene de stemmer over i bystyret? Tiltak utover fase 1 er ikke vedtatt, men alle tre faser er utredet i forbindelse med KVU-en bypakka lener seg på. Dette må påpekes.

Selvsagt må noe gjøres med Lilleelvkrysset, men hvis poenget er mer flyt i trafikken, som Beyer og Ingebretsen skriver, så vil det hjelpe lite med to nye rundkjøringer og en ny arm i eksisterende rundkjøring på Hovenga. Dette vil kun føre til at dagens kø forflytter seg videre oppover Hovenga. Og på hvilken måte vil det forenkle fremkommeligheten ved å sende halvparten av dagens trafikk på østiden av elva over på allerede overbelastede vestveien? Vi er også for å gjøre noe med Lilleelvkrysset, men kun som del i en helhet der utbedringen hjelper på den manglende øst-vestforbindelsen som vi foreslår gjennom Porsgrunn. Mesteparten av trafikken sør-nord ønsker vi som kjent å sende på en nybygd, skikkelig vei på vestsiden, noe som vil gi en betydelig senkning av støyen som er omtalt som stor i støyutredningen for veibiten som skal bygges utenfor boligene på Hovenga.

Herøyatunnelen, som Beyer og Ingebretsen viser til, ligger så langt frem i tid at den selvsagt allerede er underdimensjonert. I tillegg vil denne kreve riving av minst 40-60 boliger og grunnforholdene er av en slik art at tunnelen vil bli fryktelig dyr. Veiene i "Folkets Bypakke" vil ikke gjøre et like stort inngrep på eiendommer som det er lagt opp til i bypakka f.eks. på Herøya.

Strafferundenes tid er forbi, skriver Beyer og Ingebretsen. Er den det? Slik vi ser det, er alle tre fasene i bypakka strafferundene. Straffen for tiår med politisk unnfallenhet av infrastrukturen i Grenland. De skriver at de vil "unødvendig privatkjøring" til livs. Hva siktes det til? Rånere? Vi kjenner i alle fall ingen andre som kjører bil i Grenland i tide og utide fordi de synes det er gøy.

Det er mulig finansieringsordningene for nye biler er bra, som Beyer og Ingebretsen skriver, men Norge har fortsatt Europas dyreste bilavgifter og eldste bilpark. Kan dette ha en sammenheng? Misforholdet i forhold til det vi betaler i bilrelaterte avgifter og det vi får igjen i form av veier, gjør at vi i tillegg har den vestlige verdens desisdert dårligste veinett. Årsaken til dette kan Beyer finne i eget parti, som stort sett har sittet med makten alene etter krigen uten å ha prioritert god infrastruktur.

Og bare for å ha nevnt det: el-biler sponses ikke med opptil 50.000 kroner, men i snitt 75.000 i følge Transportøkonomisk institutt. Om det er verdt det kan diskuteres senere, men det som er sikkert, er at også el-bilene trenger vei å kjøre på. Og når Beyer og Ingebretsen skriver at vi ikke kan bygge oss ut av alle trafikale problemer, er det, ikke engang med respekt å melde, tull! Selvsagt kan vi bygge oss ut av Grenlands trafikkproblemer. Det er kun viljen det står på. At det støtes på så mange utfordringer i bypakkeløsninger og statlige belønningsordninger, kan vel tyde på at disse er feil?

Beyer og Ingebretsen skriver at de stoler på sine egne fagfolk og Statens Vegvesen til å finne de beste løsningene. Har disse så langt vist at de finner de beste løsningene? Se på dagens veinett i Grenland, se på dagens E18 gjennom Porsgrunn, eller se på nye E18 i Vestfold, der avkjøringene til både Sandefjord og Tønsberg allerede er så underdimensjonerte i forhold til trafikken at det er skiltet ned til 80 km/t. Når det er sagt, skal det også påpekes at Vegvesenet jobber på bestilling fra politikerne.

Hvorfor denne motviljen mot å bygge en ordentlig vei mellom våre to største byer her i fylket? En vei som vil løse opp køene i Grenland, drastisk redusere utslippene fra trafikken og øke Grenlands konkurransekraft betraktelig. Nå er både politikere og Vegvesenet strålende fornøyde med firefelts gjennom Bamble, på en strekning der det bor ca. 900 mennesker og trafikken er på ca. 10.000 kjøretøy i døgnet. Vi skjønner selvsagt at dette er del av det nasjonale stamveinettet, men hvorfor ser ikke de samme politikerne og Vegvesenet behovet for samme veistandard på en strekning der det bor 90.000 mennesker og trafikken er ca. 40.000 kjøretøy i døgnet? Ingen andre land ville finne på å bygge noe annet.

Og for å påpeke nok en faktafeil i Beyer og Ingebretsens innlegg til slutt: Bystyret var ikke enstemmig, da bypakkevedtaket ble gjort. Et solid flertall, ja, men ikke enstemmig. Og at bystyret har stemt ja, betyr ikke at løsningen er den beste. Snarere viser det at alternativene har vært for dårlige.

Eirik Snarud, Tomas Bakken og Tommy Ballestad,
Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland
folketsbypakke.no

 Disse leserbrevene kom samtidig som Beyer, Five og Riis-Johansen prøvde å påstå i media at trafikken i Bølevegen ikke berøres med bypakka.
Sakene om dette kan du lese her: Vi er også møkka lei av "desinformasjon" og Når nesene blir lange
Vil du også leke med ordførerne?

Kjøp det flotte puslespillet nå!
Trykk for bestilling!

    kommentarer


Som fanden leser bibelen | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,22 sekunder