Et supperåd? Organisert pengesløsing

"Bypakke Grenland AS - et supperåd?" er overskriften på et avisinnlegg i dag, skrevet av tidligere styremedlem i Bypakke Grenland AS, kommunestyrerepresentant Kjetil Norheim i Siljan.
Her kommer det ganske tydelig frem at våre skattepenger allerede er sløst med i flere år allerede, og enda er pengebruken ikke vedtatt i stortinget!

Vi har gjengitt innlegget i tekstform under, da det var litt vanskeligheter med å få gjengitt en lesbar versjon av avissiden.

Om du støtter vårt arbeid med å stoppe bomfinansiering av bypakka, og ikke minst endre innholdet i den, bidra gjerne til vår innsats. Les mer på denne linken.


Leserinnlegg klippet fra Varden i dag, 13. juni 2014

Bypakke Grenland AS - et supperåd?

I den velkjente Wesensteen-sketsjen «Supperådet» blir Supperådets leder Balle Clorin stilt spørsmålet «De gjør Ingen ting her?» hvorpå Balle Clorin svarer «Ikke en dritt». Disse ordene gir dessverre mening også I forbindelse med styrearbeidet I Bypakke Grenland AS (heretter kalt BG AS).

BGAS ble etablert 31.01.2012 med formål å bidra til finansiering av Bypakke Grenland. I klartekst betyr det at BGAS skal ta opp lån for å delfinansiere prosjektene i Bypakke Grenland, for deretter å betale renter og avdrag på lånene med bompengeinntektene. BGAS fikk en egenkapital på 400 000 kr og et styre på fem personer medregnet styreleder. BGAS leier inn daglig leder og kjøper administrative tjenester fra Vegfinans AS i Drammen.

Jeg takket ja til et tilbud fra formannskapet i Siljan om å være kommunens representant i styret i BGAS. Personlig har jeg alltid vært bompengemotstander, men jeg ble ikke spurt om mitt personlige syn på bompenger i forbindelse med tildeling av styrevervet. Jeg betraktet styrevervet som en anledning til å få mer kunnskap om denne moderne formen for landeveisrøveri.

Det har vært avholdt totalt åtte styremøter i BGAS. Jeg jeg har deltatt på samtlige møter unntatt det aller første. I tillegg til gjentatte orienteringer om status i prosjektet, utvikling i bransjen og i Vegfinans AS har styremøtene for det meste bestått av formalia som godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte, behandling av budsjett, regnskap og årsberetning, fastsettelse av møteplan, samt ikke mins kaffedrikking.

Utover dette har styret i løpet av to år ikke behandlet en eneste beslutningssak av betydning. Det har vært hyggelige møter av vei en times varighet på Fylkeshuset, og møtene har krevet svært lite forberedelser. Sånn sett har honorarene gitt styremedlemmene god timelønn.

I siste styremøte ble det antydet at bompengeinnkreving i Grenland tidligst vil starte 01.09.2015, men oppstarten kan bli ytterligere utsatt. Da vil BGAS ha eksistert i nærmere fire år før det blir en reell aktivitet og inntektsstrøm i selskapet. Sett i etterkant virker det helt meningsløst å opprette BGAS så lang tid før låneopptak og bompengeinnkreving starter, og nesten halvannet år før kommunestyrene I Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan i juni 2013 gjorde politiske vedtak om Bypakke Grenland. Det fornuftige ville vært å avvente politisk behandling både lokalt og sentralt, og når alle formelle vedtak om Bypakke Grenland vår foretatt kunne man opprettet selskapet BGAS.

I årene uten inntekter har BGAS tæret på kapitalen. Av de opprinnelig innskutte 400 000 kr var det ved siste årsskifte igjen under 167 000 kr. Om dagens nivå på kostnader til styre og administrasjon fortsetter, vil BGAS få negativ egenkapital i første kvartal 2015.

Problemet med negativ egenkapital bekymrer meg ikke. I likhet med de fleste i styret deltok jeg i mitt siste styremøte 15:05.2014. Jeg fikk ikke fornyet tillit fra den politiske ledelsen i Siljan. For noen vil det kunne være fristende å legge skylden for forsinket oppstart på for eksempel nåværende samferdselsminister og hans statssekretær, hvor i alle fall sistnevnte gjennom flere år har markert seg som bompengemotstander. Jeg mener det er en avsporing av debatten. Jeg tror derimot det er mange i Grenland som ikke er lei seg for at vi enn så lenge bor i et bompengefritt område. Når bommene først kommer, vil de stå der for alltid. Sann mine ord!

Tiden i BGAS-styret har ytterligere styrket min motstand mot bompenger. I tillegg til betydelige fremtidige innkrevingskostnader, kan det umulig være god ressursbruk at det flere år før innkrevingen starter skal være nødvendig å stifte et selskap som BGAS og bruke hundretusener av kroner på å drive med det som Balle Clorin så fint kalte «ikke en dritt».

Kjetil Norheim,
Siljan
 


 

Og har du aldri hørt om Supperådet? Om det er kjent eller ukjent, kos deg med to minutter Wesensteen:

 

    kommentarer


Et supperåd? Organisert pengesløsing | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,19 sekunder