Henvendelse til transportkomitéen

15. juni legger transport- og kommunikasjonskomitéen frem sin anbefaling for Stortinget som skal behandle Bypakke Grenland 18. juni. Det er forventet at et samlet Storting enstemmig vedtar forslaget våre lokale folkevalgte har presset hardt på for å få gjennom, til tross for sterk folkelig motstand og alt det negative som taler mot pakka. 

 

Vi har også tidligere, uten særlig hell, forsøkt å henvende oss til komitén for å bli hørt, men forsøker igjen. Samtlige medlemmer, og store deler av pressen, har blitt tilsendt følgende: 

 

Henvendelse fra Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland

Vi ber innstendig om at Transport- og kommunikasjonskomiteen tar følgende til vurdering:

Samferdselsdepartementet hevder i proposisjonen om Bypakke Grenland at trafikken vil reduseres med langt mer enn hva tallgrunnlaget i departementets egen kvalitetssikring gir grunnlag for. I proposisjonen heter det:

Med bompengeinnkreving er den totale årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom de planlagte bomstasjonene beregnet til om lag 49 000 kjøretøy i sammenligningsåret 2010. Uten bompengeinnkreving er årsdøgntrafikken beregnet til om lag 71 000 kjøretøy. Dette tilsvarer en avvisning på 31 pst. ved innføring av bompenger.

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-134-s-20142015/id2413764/?docId=PRP201420150134000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=11

I KS2 står det imidlertid at avvisningen vil bli langt lavere enn dette. Under punkt 4.3.3 på side 33 står det:

Avvisningen på om lag 30 pst. fremstår som urimelig høy, og skyldes altså modellsystemets manglende evne til å håndtere timesregelen. I motsetning til SVVs kvalitative vurdering av timesregelen, har imidlertid kvalitetssikrer tilpasset transportmodellen til å ta hensyn til timesregelen1. Trafikkavvisningen ender da på i overkant av 14 pst.

Det er også gjort sammenligning med andre bomringer:

Trafikken gjennom bomringen i Bergen gikk ned med 6-7 pst. i perioden med bompenger. I Oslo gikk trafikken ned med 6-10 pst. overde ulike snitt og i Trondheim ble det anslått at virkningen var mellom 7 og 9 pst.[…] Erfaringer fra nye og endrede bompengeordninger i byområdene de siste årene, tyder ikke på større trafikkavvisning. Samlet virker den beregnede trafikkavvisningen i bypakke Grenland på om lag 14 pst. å være noe høy sammenlignet med undersøkelser fra andre norske byområder der bompengeringer er innført eller har opphørt.

http://folketsbypakke.no/downloads/index.php/Sluttrapport_KS2

Vi mener at en så stor differanse på et så vesentlig punkt er å føre Stortinget bak lyset. For Grenlands befolkning er det svært alvorlig om en så stor inngripen i folks hverdag og økonomi som Bypakke Grenland vil være, skal bli tatt på slikt grunnlag.

Tar vi med at rapporten vi selv har fått utført av analyseselskapet COWI, som viser at reisetiden totalt vil øke i Grenland med bypakka, det enorme samfunnsøkonomiske tapet, og mangel på dokumenterbar miljøeffekt, kan ikke Bypakke Grenland ses på som annet enn et overgrep mot befolkningen som må stoppes.

 

Så langt har vi kun mottatt én tilbakemelding, og det er fra komitémedlem Eirin Sund (Ap), som sendte følgende i retur:  

Heisan????tusen takk for mailen og innspillene. Vi tar dette med oss i vårt videre arbeid. Mvh Eirin

 

At ingen i pressen, ikke engang den lokale, finner det interessant at Stortinget skal avgjøre en såpass stor og betydningsfull sak i et av Norges største byområder på mangelfullt og misvisende faktagrunnlag, får vi vel bare "ta til etteretning" mens vi betaler bomregninger med hjerteskjærende glede de neste 10-15 årene.

    kommentarer


Henvendelse til transportkomitéen | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 4,43 sekunder