Veipolitikken rammer tvillingbyer

Aksjon Rett E18 har i dag et interessant leserinnlegg i Varden, der det forklares hvordan tvillingbyer rammes ekstra hardt med dagens veipolitikk.

Da motorveien mellom Larvik og Porsgrunn ble åpnet, smeltet vestfoldbyene og Porsgrunn sammen til et felles bo- og arbeidsmarked med alt det innebærer av mer fullkomne konkurranseforhold, bedre tilgang på kompetent arbeidskraft for bedriftene, og generell produktivitetsvekst. Hadde motorveien fortsatt helt inn til Skien, slik det opprinnelig var tenkt i motorveiplanen av 1962, kunne også Skien ha blitt en del av dette felles markedet. Dessverre vil dagens veiplaner gi alt annet enn en slik motorvei

Den 16. september ble det offentliggjort en rapport fra konsulentselskapet COWI, som inneholder simulerte kjøretider med og uten Bypakke Grenland. For et tidspunkt på døgnet med gjennomsnittlig trafikkbelastning viser simuleringsresultatene at med Bypakke Grenland vil kjøretiden mellom Skien og Porsgrunn (fra rådhusplass til rådhusplass) i år 2040 bli lengre enn om ingenting gjøres med veinettet frem til da. Dette skyldes at bilistene tvinges ut på store omveier som følge av trafikale hindringer som vurderes implementert på Bøleveien i fase 1 og i Gunnar Knudsens vei i fase 3.

Så hvordan kunne dette skje? Gjeldende veipolitikk tar utgangspunkt i klimaforliket, som sier at trafikkveksten i byområder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette betyr i praksis at bygging av firefelts motorveier ikke skal skje internt i byområder, men fortrinnsvis mellom byområder, f.eks. langs en stamvei eller fra en by til en stamvei. Denne veipolitikken er det bred politisk enighet om, og den kan fungere godt for mange byer, dog ikke for tvillingbyer.

Dersom Porsgrunn ikke hadde eksistert, kunne vi nemlig med dagens veipolitikk ha bygget en effektiv veiforbindelse mellom Skien og E18, slik det f.eks. planlegges mellom Elverum og E6 og mellom Bodø og E6. Men fordi Porsgrunn eksisterer, betrakter man plutselig Skien og Porsgrunn som ett felles byområde  -  Grenland  -  og man planlegger derfor hindringer for bilistene mellom de to byene for å tvinge trafikantene over på mer miljøvennlige transportmidler, i tråd med klimaforliket. Problemet er bare at strekningen Skien - Porsgrunn utgjør en del av strekningen Skien - Moheim, som er Skiens tilknytning til stamveinettet.

Også andre steder i Norge finnes det tvillingbyer som rammes på lignende måte. Bilister i Fredrikstad må gjennom tvillingbyen Sarpsborg for å komme seg ut på E6. En firefelts motorvei fra Fredrikstad til E6 lå inne i motorveiplanen av 1962, men ble aldri bygget. I stedet får de nå Bypakke Nedre Glomma, som for Fredrikstads vedkommende gir alt annet enn en effektiv veiforbindelse til E6. Mjøndalen har et lignende problem i Bypakke Buskerudbyen, for der må trafikken gjennom tvillingbyen Drammen for å komme seg ut på E18.

Det kan umulig ha vært gjeldende veipolitikks intensjon at den av to tvillingbyer som ligger lengst unna stamveien, skal få sin stamveitilknytning forkludret som følge av den andre tvillingbyens eksistens. En bys stamveitilknytning er så grunnlende viktig for byens vekstevne at den bør gjøres så effektiv og forutsigbar som overhodet mulig, uansett om byen er en tvillingby eller ikke. Gjeldende veipolitikk og Bypakke Grenland bør derfor revurderes før vi begynner å ødsle bort enorme summer på å lage hindringer for folk og næringsliv i Skien.

Aksjon Rett E18 oppfordrer alle til å møte opp og si sin mening på den store demonstrasjonen på Rådhusplassen i Skien torsdag 2. oktober kl. 18. https://www.facebook.com/events/729870433727269

Rune Killie
Aksjon Rett E18
 

    kommentarer


Veipolitikken rammer tvillingbyer | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,43 sekunder